Our


Team


Avatar
Dr. Rajni Bala
-Faculty Sponsor
Avatar
Sanjeet Kumar
-Membership Chair
Avatar
Preeti Patarwal
-Faculty Sponsor
Avatar
Shikha Lal
-Chair
Avatar
Sahil Nishal
-Secratary
Avatar
Rashad Khan
-Web Admin
Avatar
Mohit Behl
-Vice Chair
Avatar
Shraddha
Awasthi
-Treasurer
Avatar
Riya Swami
-Executive Head